Algemene voorwaarden

Gegevens:

Naam: SomeThin
Adres: Windekestraat 1, 3600 Genk, België
Btw-nummer: BE0876478439
E-mailadres: info@somethin.be 
Telefoonnummer: +32 470 08 62 59 

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • SomeThin: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te België.
  • Klant: de wederpartij van SomeThin.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen SomeThin en de klant.

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SomeThin, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Offertes en aanbiedingen:

Alle offertes en aanbiedingen van SomeThin zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Prijzen en betaling:

De prijzen die SomeThin hanteert zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld. De bestelling wordt pas verwerkt na betaling.

Levering:

Levering vindt plaats op het moment dat de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

Zie hier ons retourbeleid.

Eigendomsvoorbehoud:

Alle geleverde producten blijven eigendom van SomeThin totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Garantie:

SomeThin garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Aansprakelijkheid:

SomeThin is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik van de geleverde producten.

Geschillen:

Op alle overeenkomsten tussen SomeThin en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Slotbepalingen:

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen SomeThin en de klant. Voor verdere vragen kan u ons contacteren via info@somethin.be.